گروه ها جستجو فایل ها تماس با ما پرداخت اینترنتی قبض ورود
  تبلیغات
لینک یادداشت
ابوالقاسم فرهنگ
ابوالقاسم فرهنگ جمعه ۲ مرداد ۱۳۹۴
بامداد هم غروب می کند اماچینش واژه ها گوئی صداست که می ماند.

سال گردمرگ فیزیکی الف.بامداداست.

به جستجوی اش برهیچ درگاهی نمی گری ام