گروه ها جستجو فایل ها تماس با ما پرداخت اینترنتی قبض ورود
  تبلیغات
لینک یادداشت
DYBA
DYBA دوشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۴
می بندم این دو چشم چر آتش را تا ننگرد درون دوچشمانش ......
تا داغ و پر تپش نشود قلبم ......
از شعله نگاه پریشانش